Обявление за търг с тайно наддаване, РУ "СЦР"

10.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление  “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,съгласно Приложение №1 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители  и Заповед № РД 06-408/05.06.2020 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

1.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се до централния вход на ПС Русе-Ц, пл.“Средец“ №1, гр. Русе         

2.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се пред офис на Булпост в сградата на ПС Русе-Ц, пл.“Средец“ №1, гр. Русе      

3.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се в сградата на ПС Русе-2, ул.“Александровска“ №97, гр. Русе          

4.Площ от 2кв.м. за банкомат, находяща се в сградата на ПС Разград-2, бул.“България“ №17, гр. Разград   

5.Помещение с площ 17кв.м., находящо се в ПС Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №22, гр.Трявна

Начална тръжна месечна наемна цена за отдаване на:

1.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се до централния вход на ПС Русе-Ц, пл.“Средец“ №1, гр. Русе -  120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС.       

2.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се пред офис на Булпост в сградата на ПС Русе-Ц, пл.“Средец“ №1, гр. Русе -120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС.     

3.Площ от 2кв.м. за кафеавтомат, находяща се в сградата на ПС Русе-2, ул.“Александровска“ №97, гр. Русе -120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС.         

4.Площ от 2кв.м. за банкомат, находяща се в сградата на ПС Разград-2, бул.“България“ №17, гр. Разград -180,00 (сто и осемдесет) лв. без ДДС.  

5.Помещение с площ 17кв.м., находящо се в ПС Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №22, гр.Трявна-250,00 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Русе, ОПС Разград и ОПС Габрово преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Русе, пл.“Средец“ №1, гр.Разград, ул.“В.Левски“ №2 и гр.Габрово, бул.“В.Априлов“ №52 в срок до 11,00ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол.