Обявление за търг с тайно наддаване гр. Гълъбово

12.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед № 860 от 5.06.2020 г, на Директора на РУ „ЮИР на „БП“ се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: 

Магазин РП с площ от 24 кв.м, находящ се в подблоково пространство н жилищен блок № 2 на СМЕК „Марица Изток“, гр. Гълъбово. с начална тръжна месечна цена – 160,00 (сто и шестдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 80.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Стара Загора - Ц, ОПС Стара Загора,  гр. Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис I” №81 или в касата на  ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас  или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10.30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия

    Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677

 

    Обявата е публикувана в интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол