ОБЯВА ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - ПС Дупница и ПС Кюстендил

28.07.2016

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“ на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед №РД-08-154 / 25.04.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-554/07.07.2016 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на „Български пощи ” ЕАД, както следва:

І. Обекти:

  1. Помещение с площ  10 / десет / кв.м.  на първия етаж в сградата на  ПС  Дупница – Ц, гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ОПС Кюстендил. Начална тръжна  месечна наемна цена  -  150 / сто и петдесет / лева без ДДС;
  2. Помещение с площ 35 /тридесет и пет/ кв.м. на първия етаж в ПС Кюстендил – 3, бул. „България“ № 65, гр. Кюстендил. Начална   тръжна   месечна  наемна  цена  -  330 / триста и тридесет / лева без ДДС.           

ІІ. Стъпка на наддаване –  10 на сто от достигнатата  на тайния търг наемна цена в случай, че търга премине в явен.                                                                                                                   

ІІІ. Вид на търга –  с тайно наддаване; вид на заседанието – открито.                             

ІV. Начин на плащане – цената  се предлага в лева и  се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ХИМИМПОРТ                                                                                 

V. Дата, място и час на провеждане на търга – 12:00 часа, в сградата на ОПС Кюстендил – гр. Кюстендил, бул. „България ”№ 2 заседателна зала на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.  . Документация  за  обекта се закупува от ОПС Кюстендил  всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.  Цената на тръжната документация  е в размер на 30 / тридесет / лева с ДДС за всеки един от обектите, като същата се заплаща в касата на ОПС Кюстендил преди получаването й.                                                             

VІІ. Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за  обекта се внася в касата на ОПС Кюстендил  или по посочената банкова сметка.                         

VІІІ. Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител на ОПС Кюстендил, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.                             

ІХ. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 11:30 часа  в деня на провеждане на търга.                                                                                                                 

Х. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 12:00 часа в сградата на ОПС Кюстендил,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

За контакти: инж. Александър Пандурски  0879164888

Обявлението е публикувано  във в-к „Вяра“, бр.140 / 27.07.2016 г.