Обявление за търг с тайно наддаване, гр. Враца

22.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

“Български пощи” ЕАД, на основание т.2 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-08-245/22.06.2020 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Помещение с площ 371 кв.м, находящо се на първия етаж на сградата на ОПС Враца, ул. „Лукашов” № 9, 3000 гр.Враца.

Началната тръжна месечна цена е в размер на 9100 (девет хиляди и сто) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 200 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касите на РУ „Западен регион“, ул.“Владайска“ № 33 или ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти:    К.Бабалеева – 02/949 31 96

                        Ив.Митова – 02/949 32 14

 

Обявлението е публикувано на интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол.