Обявление за търг с тайно наддаване, РУ „Южен централен“

01.07.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание т.1 от Правила за провеждане на търг и конкурс и сключване на договори за продажба и за наем с работници и служители - Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, решения по т.10 от Протокол № 2/31.01.2020 г. и т.3 от Протокол № 12/30.04.2020 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД  и Заповед № РД-08-216/01.06.2020 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД и във връзка с чл.8, ал.1, т.4 от Вътрешни правила за условията, реда и начина за отдаване под наем на ДМА, собственост на „Български пощи“ ЕАД и Заповед № РД – 24.01.63/02.06.2020г. на Директора на РУ „Южен централен“, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните собствени недвижими имоти:

  1. Павилион тип „Чайка“ с площ 10 кв.м., находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 11, с начална тръжна месечна наемна цена и стъпка на наддаване – 00 (триста) лева, без ДДС.
  2. Площ от 1 кв.м. за кафеавтомат, находящ се във входното фоайе на ПС Пловдив-2, бул. „Пещерско шосе“ № 30, гр. Пловдив, с начална тръжна месечна наемна цена и стъпка на наддаване – 00 (сто и двадесет) лева, без ДДС
  3. Помещения с обща площ 216 кв.м., находящи се на I и II ет. на ПС Първомай, ул „Цар Иван Шишман“ № 5, гр. Първомай, с начална тръжна месечна наемна цена и стъпка на наддаване – 00 (шестстотин) лева, без ДДС
  4. Помещения с площ 39.80кв.м., находящо се в сграда с административен адрес: гр. Неделино, ул. „Васил Коларов“ № 5, УПИ V, кв. 55, с начална тръжна месечна наемна цена и стъпка на наддаване – 00 (сто и осемдесет) лева, без ДДС

Търгът ще се проведе на 15-тия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 11.00 часа в в сградата на РУ „Южен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101.

Цена на тръжната документация - 25 лв., без ДДС за всеки отделн обект на търга. Същата се заплаща в касите на РУ „Южен централен регион“, пл.“Централен“ № 1, гр. Пловдив, ОПС Смолян, бул. "България" № 18, гр. Смолян или ОПС Пазарджик, ул." Екзарх Йосиф" №11, гр Пазарджик, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на РУ „Южен централен регион“, пл.“Централен“ № 1, гр. Пловдив, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

Търгът ще се проведе на 16.07.2020г. търга от 11.00 часа в в сградата на РУ „Южен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101.

 

За контакти:     Константин Иванов /главен експерт УС/ – 0888 550 934