Обявления за търгове с тайно наддаване (РУ Запад) - ОПС Благоевград

15.08.2016

О  Б  Я  В  А         

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед №РД-08-241 / 30.06.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-633/ 09.08.2016 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на „Български пощи ” ЕАД, както следва:

І.Обекти и начална тръжна наемна цена:  1. „Помещениe  с   площ  246 кв. м., находящо се  в сградата на ПС Благоевград – Ц, пл. „Христо   Ботев“ № 2, ОПС Благоевград”.  Първоначална месечна наемна цена 1 750  / хиляда седемстотин и петдесет / лева без ДДС;  2.  Помещение с площ  40  кв.м., находящо се  в Автобазата на ОПС Благоевград, гр. Благоевград, кв. „Грамада“, ул. „Иван Михайлов“ № 67. Първоначална   месечна   наемна цена  100 / сто / лева без ДДС.

ІІ. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

ІІІ. Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

ІV. Начин на плащане – цената да се предлага в лева и да се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ХИМИМПОРТ

V. Дата, място и час на провеждане на търга – 12:00 часа, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.Христо Ботев № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга във вестник „Струма”.

. Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Благоевград, гр. Благоевград, пл.Христо Ботев № 2, ет.1 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. Цената на тръжната документация  е в размер на 30 / тридесет / лева с ДДС за всеки един обект, като същата се заплаща в касата на ОПС Благоевград преди получаването й.

VІІ.Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ХИМИМПОРТ. Внесеният депозит не се олихвява.

VІІІ. Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител на ОПС Благоевград, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

ІХ. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 11:30 часа в деня на провеждане на търга.

Х. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 12:00 часа в сградата на ОПС Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев” № 2, ет.1 на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия

 За контакти: Борис Минчев 0878925026

 

 Обявлението е публикувано във вестник „Струма“, бр 183 / 11.08.2016 г