Обявление за търг с тайно наддаване, Регионално управление "Североизточен регион"

18.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД- Варна, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, решения по т.5 от Протокол № 22/ 29.07.21г., т.3 от Протокол № 12 / 10.05.2019 г., по т.2 от Протокол № 27/ 16.09.2021 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-383/ 01.10.2021г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, за делегиране на правомощия и  Заповед № 238 / 07.10.2021г. на Директора на РУ „СИР на „БП“-Варна, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 23.50 кв.м., част от ПС Слънчево 9144, с адрес с. Слънчево, община Аксаково, обл. Варна за срок от 5 (пет) години.

Начална месечна наемна цена 80.00 / осемдесет / лева без ДДС.

Вид на търга- търг с тайно наддаване, вид на заседанието-открито.

Търгът ще се проведе на 15-тия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на „Български пощи“ ЕАД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол от 11.00 часа, в сградата на  РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42.

Тръжната документация се закупува от Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД-Варна, на адрес: гр.Варна, ул. „Парижка комуна” №1, адм. сграда, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 лв. (петнадесет лева) с ДДС, като същата се заплаща в касата на Регионалното управление на адрес: гр.Варна, ул. „Парижка комуна” №1 адм. сграда или по банкова сметка на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български п ощи” ЕАД-Варна в банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА,  BG11СЕСВ 9790 1019 5114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF клон Варна, преди получаване на документацията.

Размер на депозита за участие в търга –– Депозит за участие в търга е парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена, внесена в брой в касата на РУ СИР Варна или чрез банков превод по сметка на РУ СИР  /внесеният депозит не се олихвява/.

Право на оглед- оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Повторно провеждане на търга- на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 ч. при същите условия.

Заявления за участие се подават в  деловодството на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД-Варна, бул.”Съборни” № 42  в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга.

 

За  въпроси относно наемната площ – Веселка Бояджиева, тел. 052 / 620-528

Обявата е публикувана на сайта на Агенцията на публичните предприятия и контрол с рег. 26-00-1186/15.10.2021 г.