Обявление за търг с тайно наддаване, БРСЦ-Враждебна

19.10.2021

          

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание т.1 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилага на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-08-355/15.09.2021 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Площ от 10 кв.м, част от производствена сграда с идентификатор 68134.8604.26.2, цялата с площ 664 кв.м, находяща се на територията на БРСЦ-Враждебна, с административен адрес: гр. София, р-н Кремиковци, кв.Враждебна, ул. “Челопешко шосе“ № 31, за изграждане на система за вътрешно покритие, вкл. 7 бр. сервизни антени, 1 бр. микроклетка и необходимите фидерни, оптични и ел.кабели.

Начална тръжна месечна цена – 300 (триста) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 03.11.2021 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, гр.София,  р-н „Студентски“, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Закупува се от Централно управление на “БП” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, гр.София, като цената се заплаща на касата или по посочена банкова сметка, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти:   К.Бабалеева – 02/949 31 96

                        Ив.Митова – 02/949 32 14

 

Обявлението е прието за публикуване на страницата на АППК с рег.№26-00-1196/ 19.10.2021 г.