Обявление за търг с тайно наддаване, Регионално управление "Североизточен регион"

19.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД- Варна, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, решения по т.5 от Протокол № 22/ 29.07.21г., т.3 от Протокол № 12 / 10.05.2019 г., по т.2 от Протокол № 27/ 16.09.2021 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-383/ 01.10.2021г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, за делегиране на правомощия и  Заповед № 234 / 07.10.2021г. на Директора на РУ „СИР на „БП“-Варна, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 83510.671.67 с площ 15 кв.м., с адрес гр. Шумен, ул. Добруджа № 4 за срок от 5 (пет) години.

Начална месечна наемна цена 85.00 /осемдесет и пет/ лева без ДДС.

Вид на търга- търг с тайно наддаване, вид на заседанието-открито.

Търгът ще се проведе на 15-тия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на „Български пощи“ ЕАД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол от 11.00 часа, в сградата на ОПС Шумен при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна,  гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4.

В случай, че денят е неприсъствен, търгът да се проведе на първия присъствен ден.

Тръжната документация се закупува от ОПС Шумен при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна,  гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 лв. (петнадесет лева) с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Шумен при РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД Варна, на адрес: гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4 или по банкова сметка на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД - Варна в банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА,  BG11СЕСВ 9790 1019 5114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF клон Варна, преди получаване на документацията.

Размер на депозита за участие в търга –– Депозит за участие в търга е парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена, внесена в брой в касата на ОПС Шумен при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна, на адрес: гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4 или чрез банков превод по сметка на РУ СИР  /внесеният депозит не се олихвява/.

Право на оглед- оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Повторно провеждане на търга- на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 ч. при същите условия.

Заявления за участие се подават в  деловодството на ОПС Шумен при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна, на адрес: гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4 в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга.

За въпроси относно наемната площ – Дориана Куюмджиева,  тел. 054/ 830 511, 0888/ 727 223

 

Обявата е публикувана на сайта на Агенцията на публичните предприятия и контрол с рег.№ 26-00-1197/19.10.2021 г.