Обявление за търг с тайно наддаване, РСЦ-Враждебна

25.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание т.1 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилага на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-08-354/15.09.2021 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот:

            Помещения с обща площ 127.28 кв. м, представляващи кухненски (хранителен) комплекс на първия етаж на блок „В“ – битова сграда на РСЦ – Враждебна, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.8604.26, ул. „Челопешко шосе“ № 31, м. „Враждебна – Нова Враждебна“ р-н Кремиковци, гр. София, състоящ се от:

            - кухня с площ 41.75 кв.м

            - коридор с площ 4.32 кв. м

            - коридор – зареждане с площ 23.01 кв. м

            - умивалня – столова с площ 8.70 кв. м

            - помещение – отпадъци с площ 3.55 кв. м

            - помещение – домакин с площ 3.80 кв. м

            - умивалня – кухня с площ 5.30 кв. м

            - подготовка зеленчуци с площ 5.78 кв. м

            - подготовка месо и птици с площ 6.07 кв. м

            - подготовка яйца с площ 3.24 кв. м

            - склад хладилен с площ 12.20 кв. м

            - съблекалня WC и персонал с площ 9.60 кв. м,

при граници: изток – външна стена, запад – зала за хранене, север – външна стена и юг – архив и склад

Начална тръжна месечна цена – 650 (шестстотин и петдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 04.11.2021 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, гр.София,  р-н „Студентски“, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Закупува се от Централно управление на “БП” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, гр.София, като цената се заплаща на касата или по банкова сметка, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти:   К.Бабалеева – 02/949 31 96

                          Ив.Митова – 02/949 32 14

 

Обявлението е прието за публикуване на страницата на АППК с рег.№26-00-1203/ 20.10.2021 г.