Обява за продажба на недвижим имот собственост на "Български пощи" ЕАД

15.11.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-435/10.11.2016 г. на Главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот  - АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на шести жилищен етаж, вх. В, кв. 4, бл. 6, ул. „Емилиян Станев”, гр.Димитровград, със застроена площ 68,51 кв.м., ведно с мазе със ЗП 6 кв.м., както и 4,731 % ид.части от общите части на сградата.

            Начална тръжна цена - 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „ЮЦР“, гр.Пловдив, пл.“Централен“ № 1, на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано във в-к Телеграф на 15.11.2016 г.