Обява за продажба на недвижим имот собственост на "Български пощи" ЕАД

16.11.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-436/10.11.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, комплекс „Зорница”, представляващ - ЕДНОЕТАЖНА МОНОЛИТНА СГРАДА със застроена площ 52 (петдесет и два) кв.м.  

            Начална тръжна цена в размер на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.12.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2, в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева.

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова.

 

 

Обявлението е публикувано във в-к Телеграф на 16.11.2016 г.