ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - Област Благоевград (с. Чучулигово)

03.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-468/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-111 /първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто и единадесет/ в квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на с.Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград, целият с площ от 922 кв.м. /деветстотин двадесет и два квадратни метра/, при съседи по скица №7/14.01.2015 г., издадена от Кметство с.Кулата, община Петрич: северозапад - улица с о.т.6-9, запад- УПИ II /втори/, отреден за Кметство и озеленяване и КОО, изток и югоизток-улица, ВЕДНО с построената в същия урегулиран поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/.         

Началната тръжна цена е в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33, в Централно управление на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП“ ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер 1 700 (хиляда и седемстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 03.12.2016 г. във в-к Телеграф