ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ Габрово (гр. Габрово)

05.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-465/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на притежаваната част от недвижим имот, находящ се в гр.Габрово-5311, Област Габрово, кв.“Водици“:

А) 37,49 % ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81904.703.1, с площ от 4 093 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Чарково, п.к.5300, кв.“Водици“, Община Габрово, ведно с построените в имота сгради;

Б) 37,49 % ид.части от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 81904.703.1.1, със застроена площ 306,00 кв.м.;

В) 37,49 % ид.части от МАСИВНА ПРИСТРОЙКА - ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ с идентификатор № 81904.703.1.2, със застроена площ 66,00 кв.м.;

Г) 37,49 % ид.части от СГРАДА НА СЪОБЩЕНИЯТА с идентификатор № 81904.703.1.3, със застроена площ 46,00 кв.м. по геодезическо заснемане, а по архитектурни проекти - заснемане и реконструкция на сградата, одобрени на 29.05.1985 г., със застроена площ 30,10 кв.м.      

Началната тръжна цена е в размер 52 000 (петдесет и две хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 20.12.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 (сто) лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3 или в Централно управление на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 200 (пет хиляди и двеста) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 05.12.2016 г. във в-к Телеграф