ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ Враца (с. Курново)

05.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-470/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

½ /една втора/ идеална част от имот 501001 /пет нула едно нула нула едно/ в землището на с.Курново с ЕКАТТЕ 40693, общ.Роман, целият с площ от 2 /два/ дка, заедно с ½ /една втора/ идеална част от построените в имота двуетажна масивна сграда - учебно-техническа база, построена 1975 г., застроена върху площ от 127 /сто двадесет и седем/ кв.м. и стопанска постройка с площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., при граници и съседи на имота: имот № 152010, пасище с храсти на Община Роман, имот № 245002, залесена територия - наследници на Йото Гергов Вутов.

Начална тръжна цена в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв., без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 20.11.2016 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 000 (две хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при същите условия.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 84 – В.Симеонова

 

Обявлението е публикувано на 05.12.2016 г. във в-к Телеграф