ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ Стара Загора (гр. Стара Загора)

03.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  №РД-08-469/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.521.57.2.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-55 от 12.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 – две, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.521.57, с административен адрес: гр.Стара Загора, п.к. 6000, кв. “ЗОРА“, ул. „Знаменосец” № 31 – тридесет и едно, вход „В“ – буква В, етаж 3 - три, апартамент № 53 – петдесет и три, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 – едно, който апартамент е построен в пететажна жилищна сграда, на ІІІ – третия етаж, с изложение запад, представляващ Апартамент № 53 – петдесет и три, сградата, находяща се в град Стара Загора, кв.”ЗОРА”, улица”Знаменосец” № 31 – тридесет и едно, апартаментът е във вход В – буква В, на етаж  ІІІ – трети, състои се от две стаи, кухня, коридор, баня – тоалетна и балкон и е със застроена площ от 56,68 кв.м - петдесет и шест цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, заедно с принадлежащото му мазе с полезна площ от 3,14 кв.м., заедно с 1,494 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2 или в Централно управление на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при същите условия.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 90 – Н.Андонова

 

Обявлението е публикувано на 03.12.2016 г. във в-к Телеграф