ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ Димитровград (гр. Димитровград)

06.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-467/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда - АПАРТАМЕНТ № 11 с административен адрес: гр.Димитровград, п.к. 6400, ул."Емилиян Станев" № 6, вход ,,В“, етаж 4, със застроена площ 68.51 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 21.12.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в Централно управление на “БП” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при същите условия.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 14 – Ив. Митова

 

Обявлението е публикувано на 06.12.2016 г. във в-к Телеграф