ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ Сливен (с. Мокрен)

06.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-466/01.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, съставляващо ПИ пл. № 98 /деветдесет и осми/ от кв. 17 /седемнадесети/, с площ от 611 кв.м. /шестстотин и единадесет/ кв.м, при граници по доказателствения акт: улица, ПИ 99, общинско място, част от УПИ ІІІ - Детска площадка - волейболно игрище и УПИ ІV - Селкооп, съгласно плана на с.Мокрен, Община Котел, Област Сливен

Начална тръжна цена в размер на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лв., без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 21.12.2016 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2 или в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02 / 949 31 96 – К.Бабалеева

                                02 / 949 32 14 – Ив. Митова

 

Обявлението е публикувано на 06.12.2016 г. във в-к Телеграф