ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

06.01.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  №РД-08-497/21.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.14, с административен адрес: гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2 /две/, вход „А", етаж 3 /трети/, апартамент № 8 /осем/, със застроена площ на обекта от 52.70 кв.м., ведно с 5.37 % идеални части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 23.01.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, р-н Студентски, гр. София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр. Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 680 (хиляда шестотин и осемдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти:  К. Бабалеева – 02 / 949 31 96
                                    Ив. Митова – 02 / 949 32 14

Обявлението е публикувано на 06.01.2017 г. във в-к Телеграф