ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

06.01.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала/ПРУПДТДДУК/ и Заповед  №РД-08-496/21.12.2016 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 9 /девети/ с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.15, с административен адрес гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2 /две/, вход „А", етаж 3 /трети/, апартамент № 9 /девет/, със застроена площ на обекта от 49.25 кв.м., както и ведно с 4.63 %  идеални части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 23.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, р-н Студентски, гр. София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: К.Бабалеева – 02 / 949 31 96
                                   Ив.Митова –  02 / 949 32 14

Обявлението е публикувано на 06.01.2017 г. във в-к Телеграф