ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

11.01.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала/ПРУПДТДДУК/, Заповед  № РД-08-12 / 05.01.2017 г. и Заповед  № РД-08-13 / 05.01.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търгове с тайно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:

  1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.7, с административен адрес гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2 /две/, вход „А", етаж 2 /втори/, апартамент № 4 /четири/, със застроена площ на обекта от 49.25 кв.м., ведно с мазе с полезна площ от 16.73 кв.м., както и ведно с 5.98 % идеални части от общите части на сградата.

Начална тръжна цена размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 25.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 680 (хиляда шестстотин и осемдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

  1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.9, с административен адрес гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2 /две/, вход „А", етаж 2 /втори/, апартамент 6 /шест/, със застроена площ на обекта от 49.25 кв.м., ведно с мазе с полезна площ от 16.49 кв.м., както и ведно с 5.56 %  идеални части от общите части на сградата.

Начална тръжна цена в размер на 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 25.01.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

Цена на всяка тръжна документация - 100 лв., без ДДС. Същите се заплащат в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжни документации може да се закупуват до деня, предхождащr датата на провеждане на търговете.

            За контакти: К.Бабалеева – 02 / 949 31 96
                                Ив.Митова –  02 / 949 32 14

Обявлението е публикувано на 11.01.2017 г. във в-к Телеграф