ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

12.01.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала/ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-15/05.01.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38 от 05.07.2006 г. на ИД на АК, с административен адрес гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2 /две/, вход „А”, етаж 1 /първи/, апартамент № 1 /едно/, със застроена площ на обекта от 49.25 кв.м., ведно с мазе с полезна площ от 24.15 кв.м., както и ведно с 5.81% идеални части от общите части на сградата.

            Началната тръжна цена е в размер на 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация може да се закупува до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 

            За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

            Ив.Митова –  02/949 32 14

 

            Обявлението е публикувано на 12.01.2017 г. във в-к „Телеграф“