ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

31.01.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-14/05.01.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 7 с кадастрален идентификатор № 21052.1016.181.12.13, с административен адрес гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Гео Милев" № 2, вход „А", етаж 3, със застроена площ на обекта от 49.25 кв.м., ведно с 5.02 % идеални части от общите части на сградата.

Начална тръжна цена - 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 15.02.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация се закупува до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти:  К. Бабалеева – 02 / 949 31 96
                                Ив. Митова – 02 / 949 32 14

Обявата е публикувана на 31.01.2017 г. във в-к ТЕЛЕГРАФ