ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС ВАРНА (гр. Варна)

22.02.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-77/20.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.236.2.13, находящ се в гр.Варна, р-н „Младост'', ж.к. „Възраждане” в сградата на блок № 29 с идентификатор № 2, вх. Б, етаж 5 и представляващ жилище - АПАРТАМЕНТ № 13, с площ от 87,42 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 13 с площ от 3 кв.м., ведно със съответните припадащи се части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, в който е разположена сградата, с идентификатор № 10135.3511.236, при начална тръжна цена в размер на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 09.03.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 и Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Закупува се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие са парична вноска в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за обекта, преведени по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касите на посочените адреси.

 В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 22.02.2017 г. във в-к Телеграф