ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС ВРАЦА (с. Курново)

22.02.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-80/20.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: ½ /една втора/ идеална част от имот номер 501001 в землището на с. Курново с ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман, целият с площ от 2.000 дка, заедно с ½ /една втора/ идеална част от построените в имота двуетажна масивна сграда - учебно-техническа база, построена 1975 г., застроена върху площ от 127 кв.м. и стопанска постройка с площ от 36,00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот № 152010, пасище с храсти на Община Роман, имот № 245002, залесена територия - наследници на Йото Гергов Вутов, при начална тръжна цена в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 09.03.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр. София.

Цена на тръжната документация – 100 (сто) лева, без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „Западен регион“, гр.София, ул.“Владайска“ № 33 и Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Закупува се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за обекта, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касите на посочените адреси.

 В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 14.00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 22.02.2017 г. във в-к Телеграф