ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС ГАБРОВО

23.02.2017

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-78/20.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ГАБРОВО-5311, КВ. ВОДИЦИ:

А) 37,49 % ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81904.703.1, с площ от 4 093 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Чарково, п.к.5300, кв.“Водици“, Община Габрово, ведно с построените в имота сгради;

Б) 37,49 % ид.части от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 81904.703.1.1, със застроена площ 306,00 кв.м.;

В) 37,49 % ид.части от МАСИВНА ПРИСТРОЙКА - ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ с идентификатор № 81904.703.1.2, със застроена площ 66,00 кв.м.;

Г) 37,49 % ид.части от СГРАДА НА СЪОБЩЕНИЯТА с идентификатор № 81904.703.1.3, със застроена площ 46,00 кв.м. по геодезическо заснемане, а по архитектурни проекти - заснемане и реконструкция на сградата, одобрени на 29.05.1985 г., със застроена площ 30,10 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.03.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, на Централно управление на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Закупуват се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 на сто от началната тръжна цени за обекта, преведен по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касите на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалните търгове, от 11.00 ч. , при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 23.02.2017 г. във в-к Телеграф