ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС СЛИВЕН (с. МОКРЕН)

23.02.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-79/20.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо ПИ пл. № 98 от кв. 17, с площ от 611 кв.м. кв.м, при граници по доказателствения акт: улица, ПИ 99, общинско място, част от УПИ ІІІ - Детска площадка - волейболно игрище и УПИ ІV - Селкооп, съгласно плана на с.Мокрен, община Котел, област Сливен, при начална тръжна цена в размер на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.03.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „ЮИР“, гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ № 2, на Централно управление на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД. Закупуват се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за обекта, преведен по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касите на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалните търгове, от 14.00 ч., при условията на първоначалните търгове.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

Обявлението е публикувано на 23.02.2017 г. във в-к Телеграф.