ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОБЛАСТ ДИМИТРОВГРАД (ГР. ДИМИТРОВГРАД)

24.02.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Заповед № РД-08-82/20.02.2017 г. и Заповед № РД-08-81/ 20.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор обявява търгове с тайно наддаване за продажба на следните собствени недвижими имоти:

  1. АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на шести жилищен етаж, вх.В, с административен адрес: гр.Димитровград, ул. “Емилиян Станев” 6, със застроена площ 68,51 кв.м., ведно с мазе със ЗП 6 кв.м., както и 4,731 % ид.части от общите части на сградата, при начална тръжна цена в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без ДДС.
  2. АПАРТАМЕНТ № 11, находящ се на четвърти жилищен етаж, вх.В, с административен адрес: гр.Димитровград, ул.“Емилиян Станев“ 6, със застроена площ 68,51 кв.м., ведно с мазе със ЗП 7,5 кв.м., както и 5,022 % ид.части от общите части на сградата, при начална тръжна цена в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, без ДДС.

Търговете ще се проведат на 13.03.2017 г. от 11.00 часа и от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация за всеки обект - 100 лв., без ДДС. Същите се получават след заплащане в касите на РУ „ЮЦР“, гр. Пловдив, пл. “Централен“ № 1, на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Закупуват се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитите за участие са парични вноски в размер на 10 на сто от началните тръжни цени за всеки един от обектите, преведени по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касите на посочените адреси.

            В случай, че на търговете не се явят кандидати, същите ще се проведат повторно на седмия ден след датата на първоначалните търгове, от 11.00 ч. и 14.00 ч., при условията на първоначалните търгове.

           

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                    02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 Обявлението е публикувано на 24.02.2017 г. в-к Телеграф