ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС БЛАГОЕВГРАД (с. ЧУЧУЛИГОВО)

27.02.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-101/23.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-111 в квартал 20 по регулационния план на с.Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград, целият с площ от 922 кв.м., при съседи по скица № 7/14.01.2015 г., издадена от Кметство с.Кулата, община Петрич: северозапад - улица с о.т.6-9, запад- УПИ II, отреден за Кметство и озеленяване и КОО, изток и югоизток-улица, ВЕДНО с построената в същия урегулиран поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 72,00 кв.м.          

Началната тръжна цена е в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лв., без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14.03.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер 1 700 (хиляда и седемстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева.

                                 02/949 32 90 – Н.Андонова.

 

            Обявлението е публикувано на 27.02.2017 г. във в-к Телеграф