ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - ОПС РУСЕ (ГР. РУСЕ)

02.03.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-108/28.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:

         I.½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.9.1234 по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-71/24.11.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, административен адрес: гр. Русе, област Русе, кв. „Долапите”, ул.”Кула” № 2, целият с площ по скица № 8132/ 21.07.2008 на АГКК от 13 531 кв.м., а по Акт за държавна собственост на недвижим имот № 4483/04.01.1973г., издаден от ГНС Русе 15 000 кв.м.;

         II. Самостоятелни обекти в сграда и отделни сгради, предназначени за промишлена дейност и складова база, застроени в описания в точка I (едно римско) поземлен имот с идентификатор 63427.9.1234 по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрена със Заповед №РД-18-71/24.11.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, подробно описани в тръжната документация.

Началната тръжна цена за всички обекти е общо в размер на 330 000 (триста и тридесет хиляди) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 17.03.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 250 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Северен централен регион”, гр.Плевен, ул.„Хан Крум” № 3, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация може да се закупува до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лв., преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

                                Ив.Митова  –    02/949 32 14

 

 

            Обявлението е публикувано на 02.03.2017 г. в-к Телеграф