Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

07.03.2017

В ДВ бр.20 от 07.03.2017 г.

.Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ масивна сграда – „Разменна поща”, намираща се в поземлен имот с кадастрален № 1837 – „Гаров район” – в гр. Мездра, община Мездра, област Враца, обособена част от „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf).