Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

08.06.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-159/02.06.2015 г. на главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на собствен недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на шести жилищен етаж, вх. В, кв. 4, бл. 6, ул. „Емилиян Станев”, гр. Димитровград, със застроена площ 68,51  кв. м.

Началната тръжна цена е в размер на 29 000 (двадесет и девет хиляди ) лева без ДДС. 

Търгът ще се проведе от 13.00 часа на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението, в сградата на Централно управление  на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лв., без ДДС, платена преди получаване на документацията. Заплаща се в касата на РУ ЮЦР, гр.Пловдив, пл. Централен №1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 900 (две хиляди и деветстотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно  управление  на „Български пощи” ЕАД .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: 0878600753, 02/949 32 90