Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

08.06.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-157/02.06.2015 г. на главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на собствен недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 13/73, находящ се на пети жилищен етаж, вх. А, бл. 223, ул.„Бъндерица” № 12, кв. „Изгрев - Изток”, гр. Пловдив, със застроена площ 88,84 кв. м.

Началната тръжна цена е в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди ) лева без ДДС. 

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението, в сградата на Централно управление  на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лв., без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ЮЦР, гр.Пловдив, пл. Централен №1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно  управление  на „Български пощи” ЕАД .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: 0878600753, 02/949 32 90