Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

27.07.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД–08-228/24.07.2015г. на Главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на собствен недвижим имот, находяща се в гр. Бургас, комплекс „Зорница”, представляващ -

ЕДНОЕТАЖНА МОНОЛИТНА СГРАДА със застроена площ  52 (петдесет и два) кв.м.       

Началната тръжна цена е в размер на 56 000 (петдесет и шест хиляди )  лева без ДДС.  

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението, в сградата на Централно управление  на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лв., без ДДС,  платена  преди получаване на документацията. Заплаща се в касата на РУ ЮИР, гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 2, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банкова сметка, посочена в т. 4.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 600  (пет хиляди и шестстотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно  управление  на „Български пощи” ЕАД .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: 02/949 32 88