Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

06.08.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД 08-235/31.07.2015 г. на Главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот  -

АПАРТАМЕНТ № 17,

находящ се на шести жилищен етаж, вх. В, кв. 4, бл. 6, ул. „Емилиян Станев”, гр. Димитровград, със застроена площ 68,51  кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 29 000 лева без ДДС.  

Търгът ще се проведе на  15-ия ден след датата на публикуване на обявлението в поне един национален ежедневник от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ЮЦР, гр.Пловдив, пл. Централен №1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 900 лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление  на „Български пощи” ЕАД .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: 0878 600 753, 02/949 32 88