Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

07.08.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-237/31.08.2015 г. на Главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот  -

АПАРТАМЕНТ № 49,

находящ се в гр. Карлово на седмия жилищен етаж, вх. А, ул. „Освобождение” № 22, със застроена площ от 36 кв. м.

Началната тръжна цена е в размер на 22 000 лева без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението в поне един национален ежедневник, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 от 11.00 часа.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ЮЦР, гр.Пловдив, пл. Централен №1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 200 (две хиляди и двеста) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: 0878 800 753, 02/949 32 88