Обявление за търг с тайно наддаване [БРСЦ]

09.12.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/,със Заповед № РД-08-18/08.12.2015г. мениджър „Сортировъчна и логистична дейност” обявява търг с тайно наддаване за продажба 3 /три/ броя МПС:

  • Позиция 1.1. СИТРОЕН Берлинго ТОВАРЕН, с рег. № С1730МТ, рама VF7GCWJYB94035913,с единична начална тръжна цена 1 650.00 лева без ДДС  лева определена от независим оценител.
  • Позиция 1.2.  СИТРОЕН Джъмпер ТОВАРЕН, с рег. № СТ8023СА, рама VF7ZCRMNC17197903, с единична начална тръжна цена 2 400.00 лева без ДДС лева определена от независим оценител.
  • Позиция 1.3.  РЕНО МАСТЕР ТОВАРЕН, с рег. № СТ3816СН, рама VF1FDCNL529284073, с единична начална тръжна цена 3 100.00 лева без ДДС  определена от независим оценител.

 

Търгът ще се проведе на 12.01.2016 г. от 11.00 часа в сградата на „Български разменно сортировъчен център”, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, след публикуване на обявлението за провеждане на търга в един национален ежедневник и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД най-малко 14 дни преди датата на търга., от 11.00 часа в сградата на „Български разменно сортировъчен център”, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31.

Тръжната документация се закупува в сградата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД”, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касата на „Български разменно сортировъчен център” преди получаване на документацията.

Депозитната вноска е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на “Български пощи” ЕАД в „Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG67 CECB 9790 1042 9810 01, BIС: CECBBGSF. или в касата  на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД,, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31,. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от мениджър „Сортировъчна и логистична дейност” по предварителна заявка, на телефон 02/8922691 и 02/8922777 г-н Валентин Стоянов всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа на адрес гр.София, кв „Нова Враждебна”, ул.”Челопешко шосе”№ 31 / БРСЦ /.

Заявления за участие в търга се подават до 15.00 часа в деня предшестващ провеждането на търга в служба „Деловодство” на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД,, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа, в сградата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД”, София, кв.”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: телефон 02/8922691 и 02/8922777 г-н Валентин Стоянов.