Обявление за търг с тайно наддаване [РУ СЦР]

23.12.2015

”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) със Заповед № РД 06-1273/16.12.2015 г. Директор на Регионално управление ”Северен централен регион” обявява

Търг с тайно наддаване за продажба 33 (тридесет и три) броя МПС:

Поз. №   Място   Рег. №   Марка   Модел   Вид МПС Година на произв. Ед. начална тръжна цена (лв. без ДДС)
1 Силистра С 5432  PC Ситроен Берлинго товарен 2001 2 110,00
2 СС 2451 АК Ситроен Берлинго товарен 2003 2 110,00
3 СС 4450 АК Рено Канго товарен 2004 1 670,00
4 СС 4303 АК Рено Експрес  товарен 1996 1 300,00
5 СС 3411 АС Ситроен С15 Д товарен 1999 950,00
6 С 1147 KX Ситроен С15 Д товарен 2000 932,00
7 СС 0927СС ВАЗ 21061 лек 1994 670,00
8 Ловеч ОВ 0171 АМ Рено Канго товарен 2004 2 160,00
9 ОВ 7270АМ Ситроен Берлинго товарен 2005 1 850,00
10 ОВ 5639 АР Ситроен Берлинго товарен 2002 1 850,00
11 ОВ 3919 АН Сузуки Самурай лек 1995 1 100,00
12 ОВ 0898 Н Бабета 210 мотопед 1995 150,00
13 В.Търново ВТ 9103 АК Пежо Боксер товарен 1999 2 250,00
14 ВТ 9123 АК Ситроен Джъмпер товарен 2000 2 500,00
15 ВТ 8573 АТ Дачия 1307 товарен 2002 1 100,00
16 ВТ 9136 АК Пежо Боксер товарен 1998 2 250,00
17 ВТ 9631 АК Пежо Боксер товарен 1996 2 250,00
18 Русе Р 0060 PB Рено Канго товарен 2004 2 200,00
19 Р 0922 PP Ситроен С15 Д товарен 1999 985,00
20 Р 1733 PP Пежо Партнер товарен 2000 1 160,00
21 Р 7221 PP Ситроен Берлинго товарен 2003 2 090,00
22 ЕН 8250 АМ Рено Канго товарен 2004 2 200,00
23 Р 5111 ВА ВАЗ 2107 лек 1993 690,00
24 Р 7608 AX ВАЗ 21213 лек 1995 690,00
25 Р 7612 AX ВАЗ 21213 лек 1995 750,00
26 Габрово ЕВ 0172 АВ Ситроен С15 Д товарен 1999 1 740,00
27 ЕВ 9725 АА Ситроен Берлинго товарен 2001 2 000,00
28 ЕВ 3002 АК Ситроен Берлинго товарен 2005 1 910,00
29 Плевен ЕН 4664 АХ ВАЗ 2107 лек 1993 890,00
30 В.Търново ВТ 9234 АК Ситроен Берлинго товарен 1999 1 800,00
31 ВТ 9853 АК Ситроен Берлинго товарен 1999 1 800,00
32 ВТ 5234 АХ Пежо 406 лек 1996 1 000,00
33 СА 9263 РВ Ситроен Джъмпер товарен 2009 2 450,00

с единична начална тръжна цена, определена от независим оценител.

Търгът ще се проведе на 12.01.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на първи етаж в административната сграда на Регионално управление ”Северен централен регион” гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, след публикуване на обявлението за провеждане на търга в един национален ежедневник и на електронната страница на ”Български пощи” ЕАД най-малко 14 дни преди датата на търга.

Тръжната документация се закупува в централните офиси на областните пощенски станции (ОПС), както следва:

 • За МПС по позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – ОПС Силистра, пл.”Свобода” № 3.
 • За МПС по позиции № 8, 9, 10, 11 и 12 – ОПС Ловеч, ул.”Търговска” № 26.
 • За МПС по позиции № 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32 и 33 – ОПС В.Търново, ул.”Хр.Ботев” № 1.
 • За МПС по позиции № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 – ОПС Русе, пл.”Средец” № 1.
 • За МПС по позиции № 26, 27 и 28  – ОПС Габрово, бул.”Априлов” № 52.
 • За МПС по позиции № 29 – РУ”СЦР” гр.Плевен, ул.”Хан Крум” № 3.

всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касите на областни пощенски станции (ОПС) Силистра, Ловеч, В.Търново, Русе, Габрово и РУ ”СЦР” гр.Плевен преди получаване на документацията.

Депозитната вноска  е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на РУ”СЦР” на ”Български пощи” ЕАД в лева чрез банков превод по сметката, посочена в т.4 от Заповед № РД 06-1273/16.12.2015 г. или в касите на областни пощенски станции (ОПС) Силистра, Ловеч, В.Търново, Русе, Габрово и РУ ”СЦР” гр.Плевен. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга  е постъпил по банковата сметка или в касите на областни пощенски станции (ОПС) Силистра, Ловеч, В.Търново, Русе, Габрово и РУ ”СЦР” гр.Плевен.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от Ръководител на ОПС по предварителна заявка на телефони:

 • ОПС Силистра – Живка Радева, тел.: 086/ 818 100
 • ОПС Ловеч – Йонита Йотова, тел.: 068/ 600 061
 • ОПС В.Търново – Анета Тангълова ,тел.: 062/612 233
 • ОПС Русе – Катя Мутафова, тел.: 082/ 817 302
 • ОПС Габрово – Стефан Трифонов, тел.: 066/ 873 333
 • ОПС Плевен – Денчо Попминчев, тел.: 064/ 835 566

всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, от 09.00 до 15.00 часа на адрес, адресите на съответните автобази на ОПС в областните центрове.

Заявления за участие в търга се подават до 15.00 часа в деня, предшестващ провеждането на търга в служба ”Деловодство” на РУ”СЦР” на ”Български пощи” ЕАД, гр.Плевен, ул.”Хан Крум” № 3.В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа в заседателната зала на първи етаж в административната сграда на Регионално управление ”Северен централен регион” гр.Плевен, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: телефон 064/824 162 г-жа Наталия Йорданова.