Обявление за търг с тайно наддаване [РУ СИР]

23.12.2015

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/,със Заповед № 884/22.12.2015 г. на  Директор РУ „СИР” „БП” ЕАД Варна,  обявява

Търг с тайно наддаване за продажба 10 /десет/ броя МПС:

  1. Позиция 1.1. СИТРОЕН Берлинго ТОВАРЕН, с рег. № В 3780 КА, рама VF7GCWJYB94186969,с единична начална тръжна цена 1 800.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  2. Позиция 1.2. СИТРОЕН Берлинго ТОВАРЕН, с рег. № В 3782 КА, рама VF7GCWJYB94186967,с единична начална тръжна цена 1 850.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  3. Позиция 1.3. СИТРОЕН Джъмпер ТОВАРЕН, с рег. № В 2508 КС, рама VF7232B5215569761, с единична начална тръжна цена 2 560.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  4. Позиция 1.4.  РЕНО МЕГАН СЦЕНИК лек, с рег. № В 8686 СН, рама VF1JA0F0517318234, с единична начална тръжна цена 1 580.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  5. Позиция 1.5. ОПЕЛ АСТРА лек, с рег. № В 8773 СТ, рама W0L000051R2715810, с единична начална тръжна цена 1 109.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  6. Позиция 1.6.  ФОРД МОНДЕО лек, с рег. № В 2233 СТ, рама WFOAXXGBBARL57883, с единична начална тръжна цена  1 380.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  7. Позиция 1.7. ИВЕКО 40С12 ТОВАРЕН, с рег. № ТХ 6220 РХ, рама ZCFC4081005559093,с единична начална тръжна цена 4 000.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  8. Позиция 1.8. ИВЕКО 40С12 ТОВАРЕН, с рег. № ТХ 9676 РХ, рама ZCFC4081005562223,с единична начална тръжна цена 4 000.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.
  9. Позиция 1.9. ИВЕКО 40С12 ТОВАРЕН, с рег. № ЕН 4065 АР, рама ZCFC4081005566727,с единична начална тръжна цена 4 100.00 лева без ДДС  лева определена от независим оценител.
  10. Позиция 1.10. МОТОПЕД БАБЕТА 210, с рег. № СМ 0129, рама 465076,с единична начална тръжна цена 168.00 лева без ДДС, определена от независим оценител.

Търгът ще се проведе на 12.01.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, бул.”Съборни” 42.

Тръжната документация се закупува в сградата на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, бул.”Съборни” 42, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касата на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, преди получаване на документацията.

Депозитната вноска е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на “Български пощи” ЕАД в „Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG 11 CECB 9790 1019 5114 04 , BIС: CECBBGSF. или в касата  на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на  Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна,

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от Директор на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, по предварителна заявка, на телефон  0899/919155 г-н Димчо Димитров всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа на адрес гр.Варна ул. Акдм. Стефан Курчатов 1 и на телефон  0899/901565 г-н Свилен Димитров всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа на адрес гр.Добрич бул. Трети Март 53.

Заявления за участие в търга се подават до 15.00 часа в деня предшестващ провеждането на търга в служба „Деловодство” на  Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, бул.”Съборни” 42. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа, в сградата на Регионално Управление „Североизточен регион” „Български пощи” ЕАД, Варна, бул.”Съборни” 42, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: телефон  0899/919155 г-н Димчо Димитров и 0899/901565 г-н Свилен Димитров