Обявление за търг с тайно наддаване [БРСЦ]

12.02.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, със Заповед № РД-08-06/12.02.2016г. Директор на дирекция „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт” обявява търг с тайно наддаване за продажба 3 /три/ броя МПС:

  • Позиция 1.1. СИТРОЕН Берлинго ТОВАРЕН, с рег. № С1730МТ, рама VF7GCWJYB94035913,с единична начална тръжна цена 1 320.00 лева без ДДС  лева определена от независим оценител.
  • Позиция 1.2.  СИТРОЕН Джъмпер ТОВАРЕН, с рег. № СТ8023СА, рама VF7ZCRMNC17197903, с единична начална тръжна цена 1920.00 лева без ДДС лева определена от независим оценител.
  • Позиция 1.3.  РЕНО МАСТЕР ТОВАРЕН, с рег. № СТ3816СН, рама VF1FDCNL529284073, с единична начална тръжна цена 2480.00 лева без ДДС  определена от независим оценител.

Търгът ще се проведе на 01.03.2016г. от 11.00 часа в сградата на „Български разменно сортировъчен център”, София, кв. ”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, след публикуване на обявлението за провеждане на търга в един национален ежедневник и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД най-малко 14 дни преди датата на търга.

Тръжната документация се закупува в сградата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД, София, кв. ”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касата на „Български разменно сортировъчен център” преди получаване на документацията.

Депозитната вноска е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на “Български пощи” ЕАД в „Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG67 CECB 9790 1042 9810 01, BIС: CECBBGSF. или в касата  на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД, София, кв. ”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от мениджър „Сортировъчна и логистична дейност” по предварителна заявка, на телефон 02/8922691 и 02/8922777 г-н Валентин Стоянов всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа на адрес гр.София, кв. „Нова Враждебна”, ул. ”Челопешко шосе” № 31 / БРСЦ /.

Заявления за участие в търга се подават до 15.00 часа в деня предшестващ провеждането на търга в служба „Деловодство” на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД, София, кв. ”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа, в сградата на „Български разменно сортировъчен център” „Български пощи” ЕАД, София, кв. ”Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” 31, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: телефон 02/8922691 и 02/8922777 г-н Валентин Стоянов.