Обявление за търг с тайно наддаване [РУ ЮИР]

15.02.2016

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Директора на РУ „ЮИР на „БП”, обявява

Търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя МПС, с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

ОПС Регистр. Марка Модел Вид Година   Начална цена Депозит за участие
    номер            без ДДС лв. 10 % без ДДС лв.
1. Бургас А2596ВА Рено Канго товарен 2004   1800,80 180,08
2. Бургас А4593ВН Сузуки Самурай лек 1996   952,00 95,20
3. Сливен CH2119НС Рено Канго товарен 2004   1336,00 133,60
4. Стара Загора СТ8499 АХ Ивеко 40С12 товарен 2005   3600,00 360,00

Търгът ще се проведе на 01.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на  РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4, стая 411.

Тръжната документация се закупува в срок до 29.02.2016 г. от РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4, стая 406 всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Цената на тръжната документация е в размер на 10.00 лв. (десет лв.) с ДДС, заплаща се в касата на РУ»ЮИР» Бургас, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4 или по б.с/ка на РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД в банка ТБ ИНВЕСТБАНК клон Бургас, IBAN: BG48IORT73781007000000, BIС: IORTBGSF преди получаване на документацията.

Депозит за участие - парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на “ РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД в банка ТБ ИНВЕСТБАНК клон Бургас, IBAN: BG48IORT73781007000000, BIС: IORTBGSF или в касата на РУ ЮИР, ул. «Цар Петър» № 2, етаж 4. Депозитът се приема за платен, ако до деня предхождащ датата на провеждане на търга е постъпил по банковата сметка или в касата на „РУ ЮИР” „Български пощи” ЕАД.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Огледи на обекта на търга и преглед на документацията могат да се извършват от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Директора на РУ „ЮИР” „БП” ЕАД.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 17:00 часа на 29.02.2016 г. в сградата на РУ”Югоизточен регион” на „Български пощи”ЕАД – гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, етаж 4 стая 406 .

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 10:00 часа на 08.03.2016 г.  в сградата на на РУ”Югоизточен регион” на „Български пощи”ЕАД – гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, етаж 4 стая 411

0879 631 902 Я.Димитрова, 0879010714  Л. Димитрова