Обявление за търг с тайно наддаване [РУ ЮЦР]

16.02.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, и  Заповед № РД- 24 - 60/ 12.02.2016 г. директор РУ „Български пощи” ЕАД Пловдив обявява

Търг с тайно наддаване за продажба 20 броя МПС, по цени, определени от независим оценител, както следва:

 1. ПЕЖО Партнер, товарен, с рег. № РВ5810ХМ, с единична начална тръжна цена 872 лв. без ДДС
 2. СИТРОЕН Берлинго, товарен, рег.№ РВ3165АР, с единична начална тръжна цена 1640 лв. без ДДС
 3. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег.№ РВ3166АР, с единична начална тръжна цена 1600 лв. без ДДС
 4. СИТРОЕН Берлинго,товарен, с рег.№ РВ1403ХМ, с единична начална тръжна цена 1320 лв. без ДДС
 5. СИТРОЕН Берлинго,товарен, с рег.№ РВ5034ХМ, с единична начална тръжна цена 1600 лв. без ДДС
 6. ЛАДА ВАЗ , модел 21099, ЛЕК, с рег. № Х0883АТ, с единична начална тръжна цена 640 лв. без ДДС
 7. СИТРОЕН, модел С15, товерен, с рег. № Х1046АТ, с единична начална тръжна цена 776 лв. без ДДС
 8. СУЗУКИ САМУРАЙ, лек, с рег. № Х1011АТ, с единична начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС
 9. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег. № Х4869АН, с единична начална тръжна цена 1440 лв. без ДДС
 10. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег. № Х5116АР, с единична начална тръжна цена 1688 лв. без ДДС
 11. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег. № Х5117АР, с единична начална тръжна цена 1688 лв. без ДДС
 12. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег. № Х8557АМ, с единична начална тръжна цена 1440 лв. без ДДС
 13. РЕНО Канго, товарен, с рег. № Х9069АС, с единична начална тръжна цена 1584 лв. без ДДС
 14. ПЕЖО Партнер, товарен, с рег. № РА0483АР, с единична начална тръжна цена 968 лв. без ДДС
 15. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег.№ РА1290АН, с единична начална тръжна цена 1920 лв. без ДДС
 16. СЕАТ, Толедо, лек , с рег. № РА9394АК, с единична начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС
 17. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег.№ РА3303АК, с единична начална тръжна цена 1840 лв. без ДДС
 18. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег.№ К3247АК, с единична начална тръжна цена 1728 лв. без ДДС
 19. СИТРОЕН Берлинго, товарен, с рег.№ К0739АН, с единична начална тръжна цена 1728 лв. без ДДС
 20. РЕНО Канго, товарен, с рег.№ К7795АК, с единична начална тръжна цена 1680 лв. без ДДС

Търгът ще се проведе на 01.03.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Регионално управление „Български пощи” ЕАД Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, етаж 2.

Тръжната документация се закупува от РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, ОПС Кърджали, бул. "България" № 49, ОПС Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” 11, етаж 3 етаж 2, или от ОПС Хасково, гр. Хасково, ул. “Добруджа” № 14, етаж 2, всеки работен ден от 09.00-16.00 часа на цена 20 (двадесет) лева, с ДДС, платена в касата на някой от посочените адреси.

Депозитната вноска е парична сума в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД, в лева чрез банков превод по сметката на РУ “Български пощи” ЕАД Пловдив в „Централна кооперативна банка” АД, клон Пловдив, BG64CECB97901053407100, BIС: CECBBGSF или в касата  на РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, ОПС Хасково, ОПС Пазарджик или ОПС Кърджали.

В търга могат да участват за една или няколко позиции при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация.

Оглед на МПС и преглед на документацията може да се извърши след закупуване на тръжната документация и предоставяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от директор РУ БП ЕАД Пловдив по предварителна заявка, на телефони - Пловдив - Д. Стойнов -032/622459, 0899919223, Пазарджик -Сп. Михов - 034/451120, 0879256602, Хасково -Ив. Попов -038/604774, 0887806342, Кърджали-Ст. Делимихалев- 0361/65498,0885549812, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 15.00 часа.

Заявления за участие в търга се подават до 10.30 часа в деня на провеждането на търга в служба „Деловодство” на РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, стая 108А. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно от 11.00 часа, в сградата на „РУ „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

Телефони за контакти:

 • Пловдив - Д. Стойнов -032/622459, 0899919223
 • Пазарджик -Сп. Михов - 034/451120, 0879256602
 • Хасково -Ив. Попов -038/604774, 0887806342
 • Кърджали-Ст. Делимихалев- 0361/65498,0885549812
 • отдел правен 032/276 244