Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

28.04.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-100/15.03.2016 г. на Главния изпълнителен директор обявява

търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот:
АПАРТАМЕНТ № 49, находящ се в гр.Карлово на седми жилищен етаж, вх. А, ул. „Освобождение” № 22, със застроена площ от 36 кв.м.     

Начална тръжна цена - 21 000 (двадесет и една хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 11.04.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Същата се получава след заплащане в касата на РУ „ЮЦР“, гр.Пловдив, пл.“Централен“ № 1, на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

За контакти: ; – Цв.Ставрева; – Ив.Митова

 

Обявата е публикувана във в-к „Телеграф“ на 27.03.2016 г.