Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

28.04.2016

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  №РД-08-101/15.03.2016 г. на главния изпълнителен директор обявява

Търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот:
АПАРТАМЕНТ № 13/73, находящ се на пети жилищен етаж, вх.А, бл.223, ул. „Бъндерица” № 12, кв.„Изгрев-Изток”, гр.Пловдив, със застроена площ 88,84 кв.м.

Начална тръжна цена - 21 000 (двадесет и една хиляди) лева без ДДС.  
Търгът ще се проведе на 12.04.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.
Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Същата се получава след заплащане в касата на РУ „ЮЦР“, гр.Пловдив, пл.“Централен“ № 1, на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.
Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД .
В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.
За контакти: 032/27 62 20; 0878 600 753 – Цв.Ставрева; 02/949 32 14 – Ив.Митова


Обявата е публикувана във в-к „Телеграф“ на 28.03.2016 г.