Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на 2 бр. имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД

10.05.2016

В ДВ бр.35 от 10.05.2016 г. 

1. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг за продажба на реално обособена част от имот с идентификатор 00789.203.945.1, намиращ се в с.Близнаци, Община Аврен, Област Варна, к.к.Камчия, собственост на „Български пощи“ ЕАД.

2.  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг за продажба на самостоятелен обект – блок „А“ с идентификатор 04426.102.252.1, намиращ се в с.Аспарухово, Община Дългопол, Област Варна, собственост на „Български пощи“ ЕАД.

Пълният текст на обявите можете да видите тук (pdf)