Обява за продажба на недвижим имот собственост на „Български пощи ” ЕАД

06.06.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-194/27.05.2016 г. на Главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот  - АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на шести жилищен етаж, вх. В, кв. 4, бл. 6, ул. „Емилиян Станев”, гр. Димитровград, със застроена площ 68,51 кв.м.

            Начална тръжна цена - 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Получава се след заплащане в касата на РУ „ЮЦР“, гр.Пловдив, пл.“Централен“ № 1 или на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31, както и по банковата сметка на  „Български пощи” ЕАД.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 032/27 62 20; 0878 600 753 – Цв.Ставрева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 06.06.2016 г. във в-к „Телеграф“