Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на 3 бр. имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД

07.06.2016

      В ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г.

  1. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.1803.1.3, намиращ се на пл. 20 април 4, ет. 2, гр. Панагюрище, община  Панагюрище, обл. Пазарджик. 

 

  1. .Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.1803.1.2, намиращ се на пл. 20 април 4, ет. 1, гр. Панагюрище, община  Панагюрище, обл. Пазарджик. 

 

 

  1. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е обявила публичен търг с явно наддаване за продажба на  масивна сграда- „Разменна поща”, намираща се в поземлен имот с кадастрален № 1837- „Гаров район”  в  гр. Мездра, община  Мездра, обл. Враца. 

 

      Пълният текст на обявите можете да видите тук (pdf)