ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Рила, Община Рила

16.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-201/03.04.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

Пощенска станция /част от сграда/ с площ  153 кв.м, представляваща помещения № 2, 3, 5 и 6, както и 1/2 ид.част от помещения № 4, 7 и 8 /общи помещения/ от първия етаж и помещения № 2, 3 и 5 и 1/2 ид.ч. от помещения № 4, 7, 8 и 12 /общи помещения/ от втория етаж на двуетажна МС, цялата със ЗП 216 кв.м, построена през 1964 г., при граници на обекта: от всички страни - терен, съставляващ УПИ III-576, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ III-576, кв.66 по плана на гр.Рила, Община Рила.

Начална тръжна цена - 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 02.05.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. ”Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 12 000 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 16.04.2019 г. в-к 24 часа