ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас

17.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-215/11.04.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ от 38.97 /тридесет и осем цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м, представляваща 2 /две/ стаи, с площ на целия етаж – 115 /сто и петнадесет/ кв.м, при граници: изток – външен зид, запад – външен зид, север – общи части и юг – външен зид, заедно с 20.23 /двадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв.м идеални части от коридор и сервизни помещения в общо ползване с „БТК” ЕАД и ведно с 32.3 % /тридесет и две цяло и три десети процента/, равняващи се на 8.98 /осем цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м идеални части от общите части на сградата, находяща се в с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 104, том IV, рег.№ 11569, дело № 505 от 2017 г. на Марияна Анастасова - Тумбакова – Нотариус вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 464, с район на действие Бургаски районен съд и вписан в Службата по вписванията с вх.рег. № 17098, акт № 69, том 48, дело № 8977/07.12.2017 г.

Начална тръжна цена - 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 02.05.2019 г. от 16.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 800 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 16.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 12 – Ив.Стоянова