ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Исперих

18.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-106/25.02.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

50 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Исперих, област Разград, Промишлена зона, съставляващ поземлен имот № IV в кв. 178 от 3 640 кв.м, при съседи: поземлен имот № III; поземлен имот № II; улица

Начална тръжна цена - 9 400 /девет хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 03.05.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС.

Заплаща се в касата на РУ „СЦР”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в ЦУ на “БП“ ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 880 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

           02/949 33 63 – П.Богданова

 

 

            Обявлението е публикувано на 18.04.2019 в-к 24 часа